در ارتباط با برتری حاكمیت قوانین ملی؛ دیوان دادگستری اروپا لهستان را روزانه یک میلیون یورو جریمه کرد

به گزارش بهمن دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با صدور حکمی لهستان را در مورد برتری حاکمیت قوانین ملی از قوانین دیگر سازمان ها روزانه یک میلیون یورو جریمه کرد.

به گزارش بهمن به نقل از خبرگزاری آناتولی، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با صدور حکمی لهستان که اختلاف بین ورشو و بروکسل مدتی است بر مساله برتری حاکمیت قوانین ملی از قوانین دیگر سازمان ها ادامه دارد را به پرداخت روزانه یک میلیون یورو جریمه محکوم نمود.
بر اساس حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دولت لهستان به علت نادیده گرفتن حکم این دیوان برای به تعلیق درآوردن «اتاق انظباطی دیوان عالی» به پرداخت روزانه یک میلیون یورو جریمه محکوم شده است.
اختلاف بین ورشو و بروکسل مدتی است بر مساله برتری حاکمیت قوانین ملی از قوانین دیگر سازمان ها ادامه دارد. آخرین بار دیوان عالی قانون اساسی لهستان در هفتم اکتبر حکمی در خصوص برتری قوانین ملی از قوانین اتحادیه اروپا صادر کرده بود و این امر با واکنش مقامات اتحادیه اروپا مواجه گردید.
دیوان عالی قانون اساسی لهستان در حکم خود خاطرنشان کرد: دیوان دادگستری اروپا با مداخله در سیستم قانونگذاری لهستان قاعده برتری حقوق و قانون اساسی لهستان و همینطور قاعده دفاع از حاکمیت ملی در روند ادغام با اتحادیه اروپا را نقض می کند.
مقامات اتحادیه اروپا در ایام اخیر بعضی از اقدامات لهستان در موضوعات مختلف مانند برتری حقوق، آزادی بیان و استقلال قضایی را مورد انتقاد قرار می دهند.
کمیسیون اتحادیه اروپا طی گزارشی با عنوان «برتری حقوق در سال ۲۰۲۱» اعلام نمود که استقلال قضایی در لهستان با تهدیداتی مواجه بوده و این مساله نگران کننده است.

منبع: