دیدار سفیر کشورمان با رئیس گروه دوستی در پارلمان اسلواکی

به گزارش بهمن عباس باقرپور در دیدار با مارتین بلوسکی رئیس گروه دوستی در پارلمان اسلواکی، زمینه های تقویت همکاریهای دوجانبه را بررسی کردند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، همینطور دو طرف تعاملات بین پارلمانی را مورد بررسی قرار دادند.