خطیب زاده: نام و رسم حافظ بعنوان میراثی بشری بر جریده این عالم برای همیشه ثبت و همیشه زنده است

بهمن: سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز حافظ پیامی اینستاگرامی منتشر نمود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سعید خطیب زاده در این پیام نوشت:
زیر این گنبد دوّار ندیدم خوشتر
از صدای سخن عشق که پیغام تو بود
کیمیایی که در جوهر کلام حافظ است، آنچنان است که انسان را در عین هوشیاری به غایت مستی و رندی می رساند.
نام و رسم حافظ نه تنها برای ایرانی ها و فارسی زبانان، بلکه بعنوان میراثی بشری بر جریده این عالم برای همیشه ثبت و همواره زنده است، که به فرموده خودش:
هیچگاه نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق،
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

منبع: