اعتبار نامه دلخوش تصویب گردید

بهمن: سخنگوی شعبه دهم مجلس از تصویب اعتبار نامه منتخب صومعه سرا در این شعبه آگاهی داد.
کمال علی پور در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: جلسه بامداد امروز شعبه دهم جهت بررسی اعتبار نامه آقایان دلخوش و محمد صالحی برگزار و نامه شورای نگهبان خوانده شد. شورای نگهبان اعلام نموده که از مجموع مستندات ارائه شده توسط معترضین به اعتبارنامه این دو منتخب یک مورد آقای دلخوش و یک مورد آقای محمد صالحی بررسی نشده و مابقی موارد بررسی شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس اعتبارنامه آقای دلخوش با همان روش قبلی بررسی و در شعبه مورد تایید قرار گرفت اما در مورد آقای محمد صالحی بواسطه این که بعضی همکاران گفتند بیشتر بررسی شود سه نفر تعیین شدند تا اختتام وقت امروز بررسی دقیق تری در این زمینه داشته باشند و نظر خودرا به شعبه اعلام کنند.
بگفته علی پور، نتیجه تصمیم شعبه ۱۰ درباره اعتبار نامه منتخب فریدن تا اختتام امروز یا فردا بامداد اعلام خواهد شد.
سخنگوی شعبه ۱۰ همین طور اظهار داشت که اعتبار نامه دلخوش منتخب سومعه سرا به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا تصویب آن در صحن اعلام گردد.

منبع: