شورای نگهبان به استعلام مجلس درباره اعتبارنامه تاجگردون، دلخوش و صالحی پاسخ داد

بهمن: به دنبال استعلام شعب مجلس در مورد اعتبارنامه سه منتخب مجلس، شورای نگهبان به این استعلام پاسخ داد.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در این زمینه به ایسنا اظهار داشت: برمبنای پاسخ شورای نگهبان به استعلام صورت گرفته از طرف شعب مدارک و مستندات معترضین به اعتبارنامه آقایان دلخوش و محمد صالحی منتخبان صومعه سرا و چادگان قبل از این در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته اند.
وی ادامه داد: طبق اعلام شورای نگهبان مدارک و مستندات معترضین درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون منتخب گچساران قبل از این در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: بر این اساس با وجود اینکه قبل از این تایید اعتبارنامه آقایان دلخوش و محمدصالحی در شعبه دهم اعلام شده بود این شعبه باید باردیگر درباره اعتبارنامه این دو منتخب تشکیل جلسه دهد و تصمیم گیری کند در مورد اعتبارنامه آقای تاج گردون نیز شعبه دوازدهم باید باتوجه به پاسخ شورای نگهبان تشکیل جلسه داده و نظر خودرا اعلام نماید.
در همین رابطه موسوی لارگانی رئیس شعبه دوازدهم مجلس از برگزاری جلسه این شعبه در روز دوشنبه (فردا) آگاهی داد و اظهار داشت که شعبه ۱۲ در جلسه فردا در مورد اعتبارنامه آقای تاجگردون تصمیم گیری خواهدنمود.
محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز در این رابطه به ایسنا، اظهار داشت: باتوجه به پاسخ شورای نگهبان به شعب مربوطه، شعب باید تشکیل جلسه دهند. نهایتا در صورت تایید اعتبارنامه هرکدام از منتخبین در شعب، نظر شعبه در صحن مطرح و تصویب اعتبارنامه اعلام می شود و در غیراینصورت موضوع به کمیسسون تحقیق ارجاع خواهد شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، «طبق تبصره یک ماده ۲۸ بخشنامه داخلی مجلس شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث شدن آن پس از اعلام صحت انتخابات را احراز کند.»
بر این اساس در صورتیکه مدارک و مستندات معترضین برای اعتراض به اعتبارنامه یک منتخب در شورای نگهبان و در هنگام بررسی صلاحیت ها مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، شعبه امکان بررسی دوباره آنرا نخواهد داشت.

منبع: