انصاری خبر داد ارسال پیامك هایی با محتوای مخالفت با FATF برای موافقانش

بهمن: یك عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دریافت پیامك هایی حاوی مطالبی در امتداد مخالفت با تصویب FATF آگاهی داد.
مجید انصاری در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: از شب گذشته پیامك هایی با محتوای مخالفت با تصویب لوایح در رابطه با FATF دریافت كرده و همچنان ارسال این پیامك ها ادامه دارد.
وی اشاره كرد: پیامك ها تنوع محتوایی داشته اند؛ اما متن بیشتر آنها شبیه به هم بوده و این طور بنظر می رسد كه از یك مركز واحد هماهنگ شده است.
سال قبل مجید انصاری و همین طور هاشم زایی – نماینده مجلس – از دریافت پیامك های تهدیدآمیز درباب لزوم عدم تصویب لوایح چهارگانه آگاهی داده بودند.

منبع: