كدام اسناد و مدارك باید مالیات حق تمبر بدهند؟

به گزارش بهمن مالیات حق تمبر، یكی از انواع مالیات های مستقیم است كه از راه الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مداركی همچون چك، سفته، برات، كلیه اسناد تجاری، گواهینامه رانندگی، كارنامه و گواهی دانش آموزان و دانشجویان و… از مؤدیان گرفته می شود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، مالیات حق تمبر از انواع مالیات های مستقیم است كه از راه الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارك به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا كردن آنها از مؤدی گرفته می شود.
در قانون مالیات های مستقیم مواد ۴۴ تا ۵۱ به این نوع مالیات اشاره دارد. بر این اساس از هر برگ چك كه از سوی بانك ها چاپ می شود، در موقع چاپ ۲۰۰ ریال حق تمبر دریافت می شود. البته، از اوراق دیگر مانند برات، سفته و نظایر آنها هم نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر دریافت می شود و طبق ماده (۴۵) حق تمبر مقرر در این ماده بابت كمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
همینطور بر مبنای ماده (۴۶)، از كلیه اسناد تجاری قابل انتقال كه در ایران صادر یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود و اسناد كاشف از حقوق مالكیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همینطور اوراق بیمه مال التجاره معادل ۵۰۰۰ ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری ۱۰۰۰ ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.
لازم به ذكر است؛ موسسه های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب كالا و سایر اطلاعات مربوط به آنرا در آن درج كنند و نسخ كافی اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگهداری كنند.

اسناد و مدارك مشمول مالیات حق تمبر
از اوراق و مدارك زیر هم به شرح تعیین شده در این تبصره حق تمبر گرفته می شود:
– كارت معافیت هر یك از مشمولان كه به علل مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می گردند، بابت صدور كارت معافیت مذكور مبلغ ۱۰ هزار ریال، حق تمبر دریافت می شود.
– از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ ۵۰ هزار ریال حق تمبر دریافت می شود.
– از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همینطور از شماره گذاری هر وسیله نقلیه ای كه به صورت موقت وارد كشور می شود مبلغ ۲۰۰ هزار ریال گرفته می شود.
– از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ ۱۰۰۰ ریال حق تمبر دریافت می شود.
– از كارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ ۱۰۰۰ ریال دریافت می شود.
– از دانشنامه و گواهی دانشنامه كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ۱۰ هزار ریال بابت حق تمبر دریافت می شود.
– از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ ۲۰ هزار ریال دریافت می شود.
– از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ ۵۰ هزار ریال هم حق تمبر دریافت می شود.
– از پروانه مامایی با مدرك تحصیلی دوره كاردانی و دندانپزشكی تجربی مبلغ ۲۰ هزار ریال دریافت می شود.
– از پروانه مشاغل پزشكی، دندانپزشكی، پیراپزشكی، دامپزشكی و داروسازی مبلغ ۱۰۰ هزار ریال تعیین شده است.
– از جواز تاسیس، كارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، كارت بازرگانی، پروانه وكالت و كارشناسی و سایر پروانه های كسب و كار، بابت صدور مبلغ ۱۰۰ هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ ۵۰ هزار ریال هم حق تمبر دریافت می شود.

كدام اسناد و مدارك بانكی باید حق تمبر بپردازند؟
از كلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها هم به شرح زیر كه بین بانك ها و مشتریان آنها مبادله یا از سوی مشتریان تعهد می شود، در صورتیكه در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد، معادل ۱۰ هزار ریال حق تمبر دریافت می شود:
– برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری، قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع كه باشد و هم اوراق و فرم های تعهدآوری كه بانك ها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند، قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری، وكالت نامه های بانكی كه در دفتر بانك تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خویش را به دیگری واگذار می كنند، قراردادهای دیگری كه بین بانك ها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذكور در این ماده مرتبط می شود.
– ضمانت نامه های صادره از سوی بانك ها، تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتیكه تقاضا از سوی بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر شود، تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخل ایران یا برای كشورهای خارج در صورتیكه تقاضا از سوی بانك قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد، همچون قراردادها و اسناد مشابه ماده ۴۷ هستند.
– همینطور سهام و سهم الشركه كلیه شركت های ایرانی مبحث قانون تجارت به استثنای شركت های تعاونی بر مبنای ارزش اسمی سهام یا سهم الشركه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. لازم به ذكر است كه در این مورد، كسور ۱۰۰ ریال هم ۱۰۰ ریال به حساب می آید.
بر مبنای اعلام سازمان امور مالیاتی، حق تمبر سهام و سهم الشركه كه شركت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شركت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شركت ها از راه ابطال تمبر پرداخت گردد.
لازم به ذكر است كه افزایش سرمایه در مورد شركت هایی كه قبلاً سرمایه خویش را كاهش داده اند تا میزانی كه حق تمبر آن پرداخته شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
همینطور ماده (۴۹) می گوید در صورتیكه اسناد مشمول حق تمبر كه در ایران صادر شده باشد، صادركنندگان باید تمبر مقرر را روی آنها الصاق و ابطال كنند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد، نخستین شخصی كه اسناد مزبور را متصرف می شود باید پیش از هر نوع امضا شامل ظهرنویسی، معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل كند و در هر صورت كلیه موسسات و اشخاصی كه در ایران اسناد مذكور را معامله یا دریافت یا تادیه می كنند؛ متضمنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

وزارت اقتصاد متولی چاپ اوراق مشمول حق تمبر
طبق قانون نیز، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته، برات، بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی كه مقتضی بداند برای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اكتفا كند.
گفتنی است؛ در صورت تخلف از مقررات این فصل متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.