اصلاح بخشنامه واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و تعاونی ها

بهمن: سازمان برنامه و بودجه كشور باتوجه به محدودیت های به وجود آمده در بخشنامه اجرایی تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، پیشنهاد اصلاحی را جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارائه نموده است.
به گزارش بهمن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر طبق تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دستگاههای اجرائی مكلفند از محل منابع بودجه كل كشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری بوسیله انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشاركت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم آورند.
سازمان برنامه و بودجه جهت استفاده كامل از ظرفیت­های قانونی و توان بخش خصوصی پیش نویس اصلاحیه بخشنامه این تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به دفتر هیئت دولت ارائه كرده است.
بر طبق این متن پیش نویس تمام طرح ها و پروژه های جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح (پروژه) های نیمه تمام) و همین طور بهره برداری از طرح (پروژه ) های تكمیل شده یا در حال بهره برداری و فعالیت های وابسته به آنها، مربوط به دستگاه های اجرایی سوژه بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – مشمول این آیین -نامه می باشند.
همین طور طرح (پروژه ) هایی كه برمبنای مصوبات هیئت واگذاری سوژه قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷ – در لیست واگذاری قرار دارند، از شمول طرح (پروژه) های این بخشنامه خارج می شوند.
بر طبق این پیشنهاد، دستگاه های اجرایی می بایستبه منظور استفاده از منابع تعهد شده دولت، برای تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و الگوی (مدل) مالی اقدام نمایند.

منبع: