با رای مجلس مسئولیت های ناشی از عدم پرداخت برات مشخص شد

بهمن: نمایندگان مجلس در مصوباتی مسئولیت های ناشی از نكول یا عدم پرداخت برات را مشخص كردند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز یكشنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه تجارت در كتاب دوم مربوط به اسناد تجارتی ماده ۳۷۷ را تصویب كردند كه به سبب آن چنانچه برات، ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۶۷ این قانون برای پرداخت ارائه نشده باشد هر یك از مسئولان سند می توانند به هزینه و مسولیت دارنده برات مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارند. همین طور طبق ماده مصوب ۳۷۹ نكول یا عدم پرداخت باید بوسیله واخواست نكول یا عدم پرداخت محرز شود.
برمبنای ماده ۳۸۰ واخواست نكول باید ظرف مهلت مقرر صورت گیرد اگر درباب مورد مذكور در ماده ۳۴۲ این قانون اولین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد واخواست می تواند روز بعد هم به عمل آید.
طبق ماده ۳۸۱ واخواست نكول، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می كند.
طبق ماده ۳۸۵ برات دهنده، ظهر نویس یا ضامن آنها می تواند به سبب شرط ” بدون واخواست” یا هر اصطلاح معادل دیگری كه در برات قید و امضاء می شود، دارنده را از انجام واخواست نكول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف كند. این شخص دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی نماید. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است كه می خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد كند. اگر این شرط به وسیله ی برات دهنده نوشته شده باشد آثار آن متوجه كلیه اشخاصی است كه برات را امضاء كردند. اما اگر این شرط به وسیله ی یكی از ظهرنویسها یا ضامنان درج شده باشد آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است. اگر با وجود درج شرط مذكور به وسیله برات دهنده دارنده برات واخواست كند باید هزینه های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد درصورت انجام واخواست هزینه های مربوط را می توان از تمام امضاء كنندگان برات وصول كرد.
همین طور نمایندگان مواد ۳۷۳ و ۳۷۴، ۳۷۵ و ۳۷۸، ۳۸۲، ۳۸۳ و ۳۸۴ در مورد شرایط برات و مسئولیت های ناشی از نكول یا عدم پرداخت را جهت بررسی بیشتر به كمیسیون حقوقی ارجاع دادند.

منبع: