كساییان خبر داد رسیدگی به پرونده های انتخاب، آرمان امروز و چشم جامعه در دادگاه مطبوعات

به گزارش بهمن دبیر هیات منصفه دادگاه مطبوعات اظهار داشت: جلسه رسیدگی به پرونده های نشریه «چشم جامعه» و روزنامه «آرمان امروز» و پایگاه خبری «انتخاب » بامداد امروز(یكشنبه) ۲۱ مهرماه در شعبه ششم دادگاه كیفری یك استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار گردید.
علی اكبر كساییان در گفتگو با ایسنا در اینباره اظهار نمود: در جلسه امروز به پرونده مدیرمسئول نشریه «چشم جامعه» و خبرنگار این نشریه با شكایت شاكیان شامل شهردار ورامین، شورای شهر پیشوای ورامین و فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران به افترا نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا رسیدگی شد كه بعد از آخر جلسه دادگاه با نظر هیات منصفه مطبوعات مدیرمسئول و خبرنگار این نشریه مجرم شناخته و مستحق تخفیف دانسته شدند.
وی ادامه داد: همینطور در جلسه امروز به پرونده مدیرمسئول سابق روزنامه «آرمان امروز» و مدیرمسئول پایگاه خبری «انتخاب» با شكایت شاكی خصوصی و به افترا توهین و نشر اكاذیب و نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد كه هر دوی آنها در افترا نشر اكاذیب و نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شدند و با نظر اكثریت آرای هیات منصفه مطبوعات مستحق تخفیف دانسته نشدند. همینطور در افترا توهین هم مجرم شناخته نشدند.