تركیه مدعی تسلط بر مركز شهر رأس العین شد

به گزارش بهمن وزارت دفاع تركیه ادعا نمود كه نیروهای این كشور بر مركز شهر رأس العین مسلط شده اند.
به گزارش بهمن به نقل از النشره، وزارت دفاع تركیه ادعا نمود كه نیروهای این كشور بر مركز شهر «رأس العین» مسلط شده اند. بر طبق این گزارش، وزارت دفاع تركیه مدعی شده است كه با اعضای ارتش آزاد بر رأس العین مسلط شده است.