اتحادیه اروپا تحریم ها مقابل روسیه را تمدید كرد

بهمن: اتحادیه اروپا تحریم ها مقابل روسیه را تا شش ماه دیگر تمدید كرد.
به گزارش بهمن به نقل از وبگاه اتحادیه اروپا، تحریم ها مقابل روسیه از طرف شورای اروپا تا شش ماه دیگر تمدید گردید. گفته شده این تحریم ها به سبب اقدامات تهدید كننده روسیه مقابل تمامیت ارضی، حاكمیت و استقلال اوكراین صورت گرفته است. تحریم‎ های اروپا مقابل روسیه همین طور شامل مسدود شدن دارایی ها و محدودیت های مسافرتی است و الان ۱۷۰ نفر و ۴۴ نهاد متعلق به روسیه را شامل می شود. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ همراه با آمریكا مجموعه ای از تحریم های گسترده مقابل روسیه در ارتباط با اوضاع اوكراین به اجرا گذاشته است و هر شش ماه نیز آنها را تمدید می كند.

منبع: