فرستاده ویژه سازمان ملل: اوضاع امنیتی و انسانی در لیبی به شدت وخیم شده است

بهمن: فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی از تلاش خود برای برگزاری یك كنفرانس بین المللی در این خصوص آگاهی داد.
به گزارش بهمن به نقل از روسیا الیوم، غسان سلامه فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی از آغاز تلاش های گسترده خود برای برگزاری یك كنفرانس بین المللی درباب لیبی آگاهی داد. وی ادامه داد: اوضاع انسانی و امنیتی در لیبی از آوریل گذشته به شدت وخیم شده است. سلامه اشاره كرد: دامنه درگیری ها در لیبی از آوریل گذشته گسترده تر شده است و غیر نظامیان و شبه نظامیان در این كشور به شدت ضربه خورده اند. وی اشاره كرد: ادامه ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به لیبی موجب وخیم شدن اوضاع در این كشور شده است.

منبع: