رسانه چینی مطرح كرد؛ استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مسئولیت همه كشورها است

به گزارش بهمن یك رسانه چینی با انتشار گزارشی اعلام نمود: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مسئولیت همه كشورها است.

به گزارش بهمن به نقل از مهر، رادیو بین المللی چین در گزارشی اعلام نمود: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای آرزوی مشترك بشر و تضمین امنیت هسته ای مسؤولیت مشترك همه كشورها است. چین در قبال خطرات و چالشها در زمینه امنیت هسته ای، همواره همچون یك كشور بزرگ مسؤولیت پذیر است و برای ارتقا سطح امنیت هسته ای جهان و برقراری جامعه ایمن هسته ای با سرنوشت مشترك سهم شایانی ادا خواهد نمود.
توسعه انرژی هسته ای برای جبران كمبود انرژی چین و مقابله با چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی نقش مهمی ایفا كرده است. در عین حال چین بر اندیشه اهمیت دادن همزمان به توسعه و امنیت انرژی پایبند است و در طولانی مدت حدنصاب مطلوبی را در امنیت هسته ای حفظ نموده است.
دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین روز سه شنبه ۱۲ شهریور ۳ سپتامبر با انتشار كتاب سفید «انرژی هسته ای چین» اعلام نمود: چین در مدت طولانی حدنصاب مطلوب امنیت هسته ای را حفظ نموده و از لحاظ شاخص امنیت برق هسته ای در مقام پیشرو در جهان قرار گرفته است. این در حالیست كه سطح امنیت استفاده از فناوری هسته ای چین پیوسته ارتقا یافته، كنترل مواد هسته ای، قوی و مؤثر بوده و امنیت سلامت و محیط زیست مورد تضمین كامل قرار گرفته است.
در این كتاب سفید آمده است: آژانس بین المللی انرژی هسته ا ی در سالهای ۲۰۰۰، ۲۰۰۴، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۶ چهار بار بازرسی و ارزیابی جامع از نظارت و مدیریت امنیت هسته ای و رادیواكتیویته آن انجام داده و به صورت كامل بر نظارت و مدیریت مطلوب امنیت هسته ای و تجربیات مطلوب چین در این راستا تأیید كرده است.
در این سند آمده است: چین با پایبندی بر استفاده از پیشرفته ترین فناوری و جدیترین معیارها به توسعه برق هسته ای پرداخته و در مراحل انتخاب مكان، طراحی، ساخت و ساز، كاربردی و بازنشستگی تأسیسات هسته ای اقدامات جدی در پیش گرفته تا امنیت كامل آنها تضمین شود.