تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF تمدید گردید

به گزارش بهمن كارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر تعلیق ایران از فهرست سیاه این كارگروه را تمدید كرد.
به گزارش بهمن به نقل از مهر، كارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) یكبار دیگر تعلیق ایران از فهرست سیاه این كارگروه را تمدید كرد. باوجود این مورد اقدامات نظارتی و تقابلی شدت یافته است كه شامل توسعه شعب بانك ها می شود.«استیو منوچین» وزیر خزانه داری آمریكا از این محدودیت استقبال كرد. ریاست آمریكا بر این كارگروه ویژه به اتمام رسید و چین ریاست دوره بعدی آنرا بر عهده دارد.