واكنش آشنا به حضور شینزو آبه در تهران

به گزارش بهمن مشاور رئیس جمهور با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به ایران در كانال تلگرامی خود نوشت: پیام قاطع ملت ایران به ترامپ چیزی جز این نیست كه نه به جنگ؛ آری به دفاع دشمن شكن.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در كانال شخصی خود، نوشت:
«‏نخست وزیر ژاپن با حسن نیت به ایران آمده و با احترام و اعتماد رئیس جمهور روبرو شده است؛ ‏مذاكرات خصوصی، جلسه عمومی، مصاحبه خبری و گفت وگوهای خودمانی تر در ضیافت شام حكایت از اراده و همكاری دو كشور برای عبور از شرایط فعلی« تهدید و تحریم» داشت.
‏پیام قاطع ملت ایران به ترامپ چیزی جز این نیست:
‏نه به جنگ؛ آری به دفاع دشمن شكن
‏نه به تحریم؛ آری به استقامت ملی
‏نه به سلاح هسته ای؛ آری به شفافیت و نظارت بین المللی
‏نه به تنش منطقه ای؛ آری به پیمان های عدم تعرض»