، بررسی جزئیات بودجه ۹۸، حقوق های بازنشستگی زیر ۲ ۵میلیون تومان در اولویت افزایش و متناسب سازی قرار می گیرند

بهمن: مجلس در مصوبه ای ضمن اختصاص اعتبار برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مقرر كرد بازنشستگانی كه دریافتی ماهانه آنها كمتر از دو و نیم میلیون تومان است در اولویت قرار گیرند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، با بند ب تبصره ۱۲ این لایحه موافقت كردند كه بر طبق آن منابع حاصل از اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی جهت بازخرید كاركنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش اختتام خدمت به افرادی كه بر طبق قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند و مانده مرخصی كاركنان از محل اعتبار ردیف ۲۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آئین نامه اجرایی كه توسط سازمان های «برنامه و بودجه كشور» و «اداری و استخدامی كشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تخصیص می یابد.
به سبب این مصوبه، اجرای حكم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی ودارایی است. شمول این حكم درمورد دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
نمایندگان همین طور بند ج تبصره ۱۲ لایحه بودجه را مصوب كردند كه بر طبق آن دولت مكلف است اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت كسانی كه دریافتی ماهانه آنها كمتر از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد، بر طبق آئین نامه اجرایی كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاری دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.
طبق این حكم، صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مكلفند افزایش احكام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حكم را از تاریخ ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬ اعمال كنند.