حضور ایران در بزرگترین نمایشگاه گردشگری در حوزه اسكاندیناوی

به گزارش بهمن بزرگترین نمایشگاه گردشگری حوزه اسكاندیناوی با عنوان Danish Travel Show 2019در دانمارك برگزار گردید.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در این نمایشگاه ۲۵ كشور با دهها شركت گردشگری و ۱۲۰۰ غرفه بسته های گردشگری خویش را معرفی كردند.
سفارت ایران هم در این نمایشگاه با حضوری موثر مبادرت به معرفی جاذبه های گردشگری ایران كرد.