تظاهرات بازنشسته های اسپانیا برای افزایش حقوق

به گزارش بهمن برخی از بازنشسته های كشور اسپانیا در اعتراض به سیاست های اقتصادی این كشور به تظاهرات پرداختند. خواسته اصلی آنان افزایش حقوق بازنشستگی برای تامین مخارج زندگی و درمانشان بود.
دریافت ۸ MB