پیمان مهاجرتی سازمان ملل امروز تصویب میگردد

بهمن: پیمان مهاجرتی سازمان ملل كه هفته گذشته در نشست مراكش مورد تائید بیشتر اعضا قرار گرفت امروز به تصویب می رسد.
به گزارش بهمن به نقل از رادیو آلمان، پیمان مهاجرتی سازمان ملل كه هفته گذشته در نشستی دو روزه در مراكش به موافقت اكثریت اعضای سازمان ملل رسید، امروز تصویب میگردد. سند ۳۴ صفحه ای پیمان مهاجرتی سازمان ملل حاوی ۲۳ هدف برای كنترل و بهبود پدیده جهانی مهاجرت است. این سند بین المللی بااینكه به لحاظ قانونی گردنگیر آور نیست، اما می تواند در سایه همكاری كشورها در زمینه مهاجرت، امنیت و ثبات را برای كشورها به ارمغان بیاورد. پیمان مهاجرتی سازمان ملل سپس انتقادهای آمریكا كه منجر به خروج این كشور از آن شد با اعتراض هایی باز در بین كشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو شد. بر طبق این پیمان، مهاجران می توانند برای كشور پذیرنده بعنوان «منبع رونق، نوآوری و توسعه پایدار» تبدیل شوند.