رایزنی های میشل عون با مقامات لبنان با هدف تشكیل دولت

بهمن: رئیس جمهوری لبنان با هدف پیشبرد امور در تشكیل دولت لبنان با مقامات این كشور همچون سعد الحریری نخست وزیر دیدار و گفتگو نمود.
به گزارش بهمن به نقل از النهار، میشل عون رئیس جمهوری لبنان در امتداد تسریع در تشكیل دولت لبنان، سعد الحریری نخست وزیر و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان را به كاخ ریاست جمهوری بعبدا دعوت و با آنها دیدار نمود. این رایزنی ها طی روزهای آینده باز ادامه خواهد داشت. گفتنی است پیشنهادات رئیس جمهوری لبنان در دیدار با نبیه بری و حریری كاملا محرمانه است و منابع نزدیك به كاخ بعبدا درباره این دیدارها اطلاعاتی فاش نكرده اند. سعد الحریری سپس دیدار با میشل عون اظهار داشت: نمی توانم درباره ایده هایی كه درباب تشكیل دولت عنوان شد را بگویم چونكه صحبت در این باره، امور را پیچیده تر می كند. برخی تمایل به تشكیل دولت دارند و برخی ندارند. من به نوبه خود با تشكیل دولت موافق هستم و بر این باورم كه باید فرصت تكمیل رایزنی ها را به رئیس جمهوری بدهیم. خاطرنشان میگردد سعد الحریری ۲۰۱ روز پیش مامور به تشكیل دولت لبنان شد اما این دولت هنوز تشكیل نشده است.