گام های تركیه برای لغو ویزا در سفر به اتحادیه اروپا

بهمن: كمیسیون اروپا از گام های تركیه برای تكمیل ضوابط مورد نیاز برای لغو ویزای سفر شهروندان ترك به اتحادیه اروپا آگاهی داد.

به گزارش بهمن به نقل از آناتولی، كمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام نمود كه تركیه در حال تكمیل ضوابط و چارچوب های مورد نظر اتحادیه اروپا درجهت لغو سفر بدون ویزای شهروندان تركیه به اروپاست.
به گفته كمیسیون اروپا تا كنون از میان ۷۲ ضابطه مورد نظر اتحادیه اروپا برای لغو ویزای سفر شهروندان تركیه، آنكارا ۶۵ اصل را به طور كامل رعایت كرده و به سرعت در حال تكمیل ضوابط باقی مانده است.
تركیه از دسامبر ۱۹۹۹ به طور رسمی درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح كرده، اما این درخواست تا كنون به نتیجه نرسیده است.
با این حال اتحادیه اروپا از فروردین امسال درخواست تركیه برای لغو ویزای سفر شهروندان تركیه را بصورت مشروط مورد موافقت قرار داد و از تركیه خواست تا ۷۲ ضابطه مورد نظر را برای لغو ویزا انجام دهد و حال سپس گذشت هشت ماه كمیسیون اروپا اعلام نموده كه آنكار خیلی از این اصول را به طور كامل انجام داده و در حال نزدیك شدن به تكمیل این فرایند است.