تصویب لایحه نظام رتبه بندی معلمان در كمیسیون تخصصی دولت

بهمن: لایحه نظام رتبه بندی معلمان بعد از دو ماه بررسی در كمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الكترونیك دفتر هیئت دولت، به تصویب رسید و آماده سیر مراحل تصویب در هیئت وزیران شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در آخرین جلسه تخصصی كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك دفتر هیئت دولت لایحه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در مورد نظام رتبه بندی معلمان با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصویب رسید.
لایحه نظام رتبه بندی معلمان كه بررسی آن از دو ماه پیش در كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك دفتر هیئت دولت شروع شده، به منظور تولید ساز و كارهای لازم برای ارتقای شایستگی های حرفه ای، منزلت و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه برای ارتقای فعالیت های آموزشی و پرورشی آنان تهیه شده است.
طبق گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با این نظام رتبه بندی، رتبه های حرفه ای برای طبقه بندی معلمان در نظر گرفته می گردد و بر مبنای هر رتبه، ضرایبی در امتیازات شغل و شاغل و در نتیجه حقوق و مزایای آنان لحاظ می گردد.