واكنش عضو كمیسیون حقوقی مجلس به تهدید آمریكا شركت های بیمه گذار نفتكش های ایرانی تعهدی در برابر آمریكا ندارند

بهمن: یك عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این كه «عنوان حقوقی اخطار آمریكا به بیمه گذاران نفتكش های ایرانی تهدید است» اظهار داشت: این مورد كاملا غیرقانونی می باشد و شركت های بیمه به هیچ وجه تعهدی برای رعایت این مساله ندارد.
محمد كاظمی در گفت وگو با ایسنا، در مورد بهانه جویی وزارت خارجه آمریكا درباره بیمه نفتكش های ایرانی، اظهار نمود: شركت های بیمه عموما خصوصی هستند و در حیطه موسسات خصوصی فعالیت می نمایند. آن ها دولتی نیستند و در واقع یك وزارتخانه دولتی آمریكا نیستند كه برپایه تصمیم دولت آمریكا اقدام نمایند.

وی اضافه كرد: این بحثی كه آمریكا مطرح كرده كه شركت های بیمه را با فرض بیمه كشتی های ایرانی مجازات برای آن ها محدودیت هایی را اعمال می كند، بطور قطع قانونی نیست. البته امكان دارد بخواهند با فشار و زور این كار را انجام دهند، اما در هر صورت این یك تهدید كاملا غیرقانونی می باشد. عنوان حقوقی این مورد تهدید است و شركت های بیمه به هیچ وجه تعهدی برای رعایت این مساله ندارند.

وی عنوان كرد: البته سابقه نشان داده است كه شركت ها از تهدید می ترسند و از منافع مسلم خود می گذرند، اما اگر بخواهند مقررات را رعایت نمایند نباید به این تهدیدها توجه نمایند.

این عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: ایران طرف مبحث نیست كه بخواهد طرح دعوا كند. طرف قرارداد این نوع بیمه ها ایران نیستند و چون شركت های خصوصی هستند می توانند بگویند كه كشتی های ایرانی را بیمه نمی نماییم.