اعلام وصول سوال از ۳ وزیر

بهمن: سوال نماینده شهرضا از وزیر كشور درباره علت عدم برنامه ریزی برای كاهش صدمه های اجتماعی اعلام وصول شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در انتها جلسه علنی امروز (چهارشنبه) موارد اعلام وصولی را قرائت كرد.
بر این اساس سوال ملی سمیه محمودی نماینده شهرضا از وزیر كشور درباره علت عدم برنامه ریزی مناسب به منظور كاهش صدمه های اجتماعی اعلام وصول شد.
همینطور سوال منطقه ای محمود شكری نماینده ماسال از وزیر نیرو درباره علت تعطیلی پروژه سد شفارود و سوال ملی شهاب نادری نماینده پاوه از وزیر فرهنگ درمورد تضعیف حقوق انتشارات علمی و فرهنگی كشور از دیگر موارد اعلام وصولی است.