یك عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد چرا لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود؟

بهمن: یك عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بررسی ˮلایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوییˮ در مجمع تشخیص نظام بعنوان یك مورد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان نیست.
احمد توكلی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش كه چرا در حالیكه هنوز مجلس ایرادات شورای نگهبان به “لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” را بررسی نكرده؛ این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ اظهار نمود: این مورد كه شما می فرمایید در مورد موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است؛ اما بررسی “لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی”درهیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب نظارت بر تطبیق یا عدم تطابق این مصوبه با سیاست های كلی اقتصادی نظام است.