امروز آخر مهلت دوماهه بررسیCFT، كمیسیون امنیت ملی هفته آینده ورود می كند

بهمن: نایب رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت كه این كمیسیون هفته آینده وارد بررسی لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می گردد.
كمال دهقانی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مقرر است پس از تعطیلات وارد بررسی لایحه CFT شود.

نمایندگان مجلس در ۲۰ خرداد مقرر كردند كه لایحه الحاق ایران به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مدت دو ماه مسكوت بماند كه امروز مهلت دو ماهه آخر یافته است و هنوز كمیسیون امنیت ملی وارد بررسی این لایحه نشده است.